Teaching Staff

Teaching Staff
Mr. Peter H Fanthome Mr. Rohit Allen Augustus
Mr. I.M. Massey Ms. Henna Khan
Mr. R P Mishra Mrs. Shahana Parveen
Mrs. Y.D. Alvi Mrs. Vergika Singh
Mrs. S. Rizvi Mr.Ajlal Hasan
Mr. Majid Hussain Ms. Ajita S Labanti
Mrs. S. Srivastava Mr. Valentine John
Ms. Jenney John Ashish Mrs. Violet Titus
Mr. John A Luke Mrs. Shubhi Srivastava
Mrs. Renuka Phillips Mr. Pawan Kumar Dwivedi
Mr. Upender Singh Mrs. Sadaf Khan
Ms. Sujeeta Simon Ms. Ranjana Saini
Ms. Ashima Lal Mrs. Priyanka Augustus
Mr. Vivek Shukla Mr. Yaser Naiyer
Mrs. Rupa Chauhan Ms. Angelina Paul
Ms. Malia Nooruddin Ms. Zahira Firdous
Mrs. Rita Kumari Ms. Divya Sinha
Mrs. Sushma Singh Tomar Ms. Saheba Umar
Mrs. Amita Mishra Mrs. Sadaf Jafri
Mrs. Naziya Begum Mrs. Meena Das
Mrs. Ghazal Yousuf Mr. Manoj Kumar Singh
Mrs. Teena Dixit Mrs. Mahavash Raza
Mrs. Shashi Kiran Shukla Mrs. Shagufta Tariq
Mr. Ashish Soloman Ms. Amrinder Kaur
Mr. Abhishek Charles Ms. Arbeena Alim
Mrs. Sunita Balwani Ms. Suchita Singh
Mr. Anurag S Wesley